Pa-Modou Kah

Pa-Modou Kah

Pa-Modou Kah, photo by Jeffrey Bosdet.